Martyball!

Yes, Virginia, coaching matters…. Heh, heh, heh.